فون بک گراند خاکستری شطرنجی Backdrop gray 3×5 non woven