چتر مشکی داخل نقره ای اس اند اس مدل S38 سایز 90 سانتیمتر