سه پایه ونگارد VANGUARD VEO 2 235AB TRIPOD Red WITH BALL HEAD