سه پایه ونگارد VANGUARD VEO 2 235AB TRIPOD Blue WITH BALL HEAD