سه پایه ونگارد مدل VEO3 263APS همراه پن هد Arca-Type VEO PH-38S 3-Way