سه پایه ونگارد مدل VEO3+ 263AB همراه بال هد VEO BH-160